Projekt navazuje na společné aktivity partnerů s názvem Živé paměti Sudet a Příběhy Sudet. Na české straně byl projekt realizován na II. stupni základních škol v obcích a městech v bývalých sudetských oblastech Plzeňského kraje na německé s Mittelschule Rötz a s Johan-Bruner-Mittelschule Cham. Cílem projektu bylo prostřednictvím již vzniklých rozhovorů s pamětníky a na základě vlastního bádání poznávat s žáky zapojených škol společnou česko – německou historii.

S žáky zapojených škol proběhly následující aktivity:

Projektový den „Co jsou to Sudety?“ (září – říjen 2014)
 • práce s publikací Příběhy Sudet (PDF) a Živé paměti Sudet (PDF) – ilustrace historických událostí Sudet na základě zpracovaných rozhovorů s pamětníky
 • představení metody „orální historie“ (jak připravit rozhovor a jak zpracovat výstupy rozhovoru)
 • slavnostní založení žákovské projektové knihy
Poznávání historie obce a regionu (listopad 2014 – květen 2015)
 • sběr historických fotografií obce a regionu, kde se škola nachází
 • vzpomínky na obec a školu (rozhovory s prarodiči či jinými „místními pamětníky“)
 • vyhledávání informací o místní historii v knihách, na internetu, v obecní kronice
 • besedy se zajímavými pamětníky (osobnostmi), kteří mohou mluvit o významných historických událostech z perspektivy obce či regionu (II. svět. válka, železná opona, rok 1968, 1989)
Příprava divadelního dne (leden – květen 2015)
 • společně s divadelními režiséry a lektory žáci zdramatizovali(divadlo, pantomima, hudba, aj.) vybranou místní či lokální historickou událost
 • Česko – německý divadelní den (21. 5. 2015)
Poznávání příběhů zaniklých obcí (únor – květen 2015)
 • výlet a mapování příběhu zaniklých obcí sudetských oblastí – příprava, realizace a vyhodnocení výletu
 • navštívené obece: Lučina (něm. Grafenried), Lísková (něm. Haselbach), Kubička (Plassendorf)
Příprava a realizace tématického dne (květen 2015 – červen 2015)
 • závěrečné doplnění žákovské projektové knihy, zpracování prezentace a výstavy z výstupů poznávání historie obce a regionu
 • prezentovat výstupů celoroční práce škol na Závěrečném dni v Krasíkově (17.6.2015)
Výstupy z projektu byly zpracovány dle aktivit na jednotlivých školách do metodických listů pro učitele II. stupně základních škol.

Projekt a metodiku připravili Centrum pro komunitní práci západní Čechy s partnerem projektu Volkshochschule im Landkreis Cham e. V. Metodiku k divadelnímu projektu připravilo centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN o.s.

Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ)

www.cpkp-zc.cz

Centrum pro komunitní práci západní Čechy působí v Plzeňském kraji od roku 1996. Po celou dobu se zaměřujeme na podporu místní komunity. Jsme přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřujeme k podpoře tohoto cíle. Své znalosti a dovednosti nabízíme všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací, škol a soukromého sektoru.

V rámci Výchovy k občanství nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují.

Volkshochschule Cham


www.vhs-cham.de

je centrum pro vzdělávání dospělých, patří k největším zařízením tohoto typu v Bavorsku. Se svými 50 zaměstnanci a více než 250 lektory, kteří působí na 30 různých místech, platí za největšího zřizovatele vzdělávání pro dospělé v zemském okresu Cham. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na témata jako profese, zdraví, společnost a život, na školení a projekty s kulturně a sociálně integrativní náplní. Výměna zkušeností s evropskými sousedy obohacuje vlastní práci a překonává nejen zeměpisné hranice. Spolupráce se zahraničními partnery rovněž podporuje kreativitu, konkurenceschopnost, jazykovou rozmanitost, interkulturní dialog a zvyšuje nabídku vzdělávacích aktivit. Volkshochschule Cham na tomto poli úzce spolupracuje nejen s regionálními úřady, jako např. Zemský okresní úřad nebo Agentura práce, ale i se školami různých typů (základní a střední školy, reálky, gymnázia, odborná učiliště) v krajském okrese Cham.

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
"Investice do Vaší budoucnosti"